خدمات راستین صنعت آرمان
برخی از مشتریان ما

چرا برون سپاری خدمات مالی؟!

ﺑﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﮐﺎﻫﺶ می یابد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﺟﻮد خواهد داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻓﺰاﯾﺶ می باید.

استاندارد های لازم برای تجارت

استاندارد های حسابداری، استاندارد های حسابرسی

iS-writing-consultation-response_1-min
شرایط عمومی پیمان
auditing-standard-rastinacc_ir
استانداردهای حسابرسی
accounting-standard-rastinacc_ir
استانداردهای حسابداری
اخبار اقتصادی
قوانین تجارت، کار و مالیات های مستقیم
قانون مالیات های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون کار
قانون کار
قانون تجارت
قانون تجارت