چرا برون سپاری خدمات مالی؟!

اصطلاح برون سپاری   در ﺳﺎل 1989 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪاك  ﺑﺨﺸﯽ  از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد.   ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدي از اﺻﻄﻼح ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ اراﯾﻪ  دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن و واﮔﺬاري ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ.   ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﯾﺒﺎرت ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ اداره ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از واﺣﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، دﺳﺎﻣﺒﺮ 2002 ﺑﯿﺶ از 90% ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺪود 60% آن ﻫﺎ ﭘﺲ از 2 ﺳﺎل، از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

در ایران سالها است که بحث برونسپاری خدمات مالی مطرح شده است و البته در این خصوص پژوهش هایی نیز صورت گرفت. ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮ در ﺳﺎل  1384  واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد داﺷﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

با افزایش سالیانه دستمزد ها بر اساس قانون کار، به نظر می رسد برون سپاری خدمات مالی به شرکت های با سابقه و خوش نام می تواند در کاستن هزینه های بنگاه اقتصادی موثر باشد.

فوائد برون سپاری بخش حسابداری و مالی به بیرون از بنگاه اقتصادی عبارتند از:

1-صرفه جویی در هزینه: یکی از اصلی ترین مزایای برون سپاری حسابداری محسوب می شود که می تواند هزینه های شرکت را با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در سالهای اخیر تا میزان زیادی کاهش دهد.

2-افزایش دقت: بررسی ها نشان داده است که برون سپاری حسابداری با دقت بالای 99 درصد انجام می شود زیرا جمع آوری نتایج دقیق و درست، با تمرکز بالا و مهارت لازم انجام می گردد.

3- حذف تخلف در سیستم مالی شرکت: محول کردن برون سپاری حسابداری به شرکت ها و پیمانکاران حرفه ای، از تقلب های کارکنان داخلی جلوگیری می کند. پیمانکاران پاسخگوی تمامی تراکنش ها و سطح کیفیت انجام خدمات حسابداری خود هستند.

4-جلوگیری از جرایم مالیاتی: زمانی که شخص حقوق و دستمزد و محاسبات مالی خود را اشتباه انجام دهد، منجر به اعمال جرایم مالیاتی می شود. برون سپاری حسابداری این مشکل را برای کارفرمایان حل کرده است.

5-بهره مندی از کارشناسان خبره و ماهر: شرکت هایی که خدمات مالی ارایه می دهند، متخصصان حرفه ای هستند که می توانند با پیچیدگی فرآیندها به خوبی مواجه شوند که با برون سپاری مسایل حسابداری می توان از مهارت آنها بهره مند شد.

6-صرفه جویی در زمان: حسابداری از جمله کارهای سخت و زمان بر در تمامی شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود که می توان با برون سپاری خدمات حسابداری، در زمان خود صرفه جویی کرد و آن زمان را به کارهای دیگری اختصاص دهیم.