سرمایه گذاری در سهام

شرکت راستین صنعت آرمان در راستای موضوع فعالیت خود سرمایه گذاری در سهام دیگر شرکت ها انجام داده است که به دو بخش تقسیم می شود:

1.شرکت های بازار سرمایه

در خصوص شرکت های از بازار سرمایه می توان به شرکت هایی با موضوع فعالیت تامین مالی، فولاد، پتروشیمی و صندوق ها  اشاره کرد.

2.شرکت های خارج از بازار

در خصوص شرکت های خارج از بازار سرمایه می توان به شرکت هایی با موضوع فعالیت فرآورده های معدنی، ساختمانی ، بازرگانی و بیمه اشاره کرد.