دیگر خدمات

شرکت راستین صنعت آرمان با توجه به  سرمایه گذاری در سهام  دیگر شرکت ها، آمادگی ارائه خدمات ذیل را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دارد:

1.صدور انواع بیمه نامه های کسب و کار، انفرادی  و خانواده

2.تامین و تهاتر خدمات و مصالح صنعت ساختمان

3.تامین مواد اولیه صنعت نسوز سنگ نسوز، شاموت کلسینه، بوکسیت کلسینه