درباره ما

اهمیت دپارتمان مالی بنگاه های اقتصادی و نیاز فعالان اقتصادی به  ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر انجام امور مالی ، باعث شد تا در دیماه سال 1398  ثبت شرکت راستین صنعت آرمان ثبت گردد. بعد از آن  شرکت راستین صنعت آرمان علاوه بر نظارت بر امور مالی، تامین مالی از سیستم بانکی کشور جهت شرکت ها را در دستور کار قرار داد.

در سالهای اخیر شرکت راستین صنعت آرمان با بهره گیری از تجارب سالهای گذشته، موضوع تامین مالی بنگاه های اقتصادی از سیستم بانکی کشور، بازار سرمایه و دیگر روش ها  را در صدر موضوعات فعالیت خود قرار داده است.